۱۳٩٢/٧/۱٢

عیب از ماست که هرصبح نمی بینمت

چشم بیمار شده خارشدن هم دارد

آن قدر حرف در این سینه ی ما جمع شده

این همه عقده تلمبار شدن هم دارد

از کریمان فقیران جود و کرم میخواهند

لطف بسیار طلب کار شدن هم دارد

 دل نوشته

  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Youtube