۱۳٩٢/٧/٢۱

اگر نتوانستید یک ‘چرا’ برای انجام کاری پیدا کنید، انجامش ندهید.

 همیشه به یاد داشته باشید که علت انجام هر کاری چیست و آن را پس ذهنتان نگه دارید تا از مسیر اصلی خارج نشوید.


سخن بزرگان

  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Youtube