۱۳٩٢/٢/٢٧

خدا خاصیت دستاش اینــــــــــــــــــــــــــــــه که بی اندازه می تونه ببخشه

درست وقتی بلندم کردی از جا

                                           که از چشم همه افتاده بودمدل نوشته

  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Youtube