۱۳٩٢/٧/٩

مایه ی خوشدلی آنجاست که دلدار آنجاست

                                       می کنم جهد که خود را مگر آنجا فکنم

غزل354(حافظ)
چندبیتی های ناب

  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Youtube