بی نــــــــــام و نشان

گفتم بگو چیزی نگفت و من در خودم به دنبال دلیل نشنیدن پاسخش گشتم

مهر 92
20 پست
شهریور 92
18 پست
مرداد 92
4 پست
تیر 92
1 پست
خرداد 92
23 پست