دل نوشته(معصـــــــــــ وم)

عیب از ماست که هرصبح نمی بینمت

چشم بیمار شده خارشدن هم دارد

آن قدر حرف در این سینه ی ما جمع شده

این همه عقده تلمبار شدن هم دارد

از کریمان فقیران جود و کرم میخواهند

لطف بسیار طلب کار شدن هم دارد

 

/ 0 نظر / 49 بازدید