چندبیتی های ناب(مایه ی خوشدلی)

مایه ی خوشدلی آنجاست که دلدار آنجاست

                                       می کنم جهد که خود را مگر آنجا فکنم

غزل354(حافظ)


/ 1 نظر / 12 بازدید
رها

حافظا تکیه بر ایام چو سهو است و خطا من چرا عشرت امروز به فردا فکنم؟؟؟