دل نوشته(دست یــــــاری!)

هم اکنون به کمک های سبزشما نیازمندیم!(چی گفتمسوال)

کسی نیست مخابرات خونده باشه و درس کدگذاری هم پاس کرده باشه و منبع فارسی خوب هم براش سراغ داشته باشه!؟؟؟+پروژه هم اگه داشته باشه که نورعلی نور میشه!(میدونم کم توقعم دیگه چه کنیم!چشمک)

همچین کسی پیدامیشه به من کمک کنه!؟؟اصن هست؟!سوال وجودخارجی داره؟؟؟؟؟نیشخند

/ 0 نظر / 19 بازدید